ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BINGE OVER

Artikel 1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:


 • Klant: de persoon aan wie BINGE OVER haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn. De klant kan ook een deelnemer zijn aan een (online) cursus, training, begeleidings- of coachingstraject/programma;
 • Opdrachtnemer / BINGE OVER: de instantie die deze Algemene Voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten op het gebied van begeleiding, coaching, cursussen, trainingen, workshops, masterclasses, lezingen, retreats en events. BINGE OVER is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 51826763 en gevestigd aan de Sonsbeekstraat 2, 2548 RV in Den Haag;
 • Opdrachtgever: de persoon of instantie of haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht tot levering aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van de opdrachtnemer. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (zij die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn;
 • Derden: de opdrachtnemer kan naar eigen inzicht haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. BINGE OVER kan naar eigen behoefte de omvang en de samenstelling van haar team wijzigen als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht;
 • Opdrachtsom: het totaalbedrag van de opdracht zoals overeengekomen in de getekende opdrachtbevestiging, de bestelling die gedaan is via de website of die genoemd is in de door opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of gedaan voorstel.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden


2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en werkzaamheden die overeengekomen zijn met BINGE OVER.


2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing als door BINGE OVER voor uitvoering van de opdracht derden betrokken worden.


2.3. Opdrachtgever/klant aanvaart de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door akkoord te geven op een offerte van BINGE OVER, een overeenkomst met BINGE OVER aan te gaan, of indien de overeenkomst via de website van BINGE OVER tot stand komt, door op ‘akkoord’ te klikken.


2.4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


2.5. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat op alle overeenkomsten tussen partijen uitsluitend de door BINGE OVER gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.


2.6. Voor zover (onderdelen van) artikelen van deze Algemene Voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, gelden de overige (onderdelen van) artikelen onverkort. Partijen zullen in dat geval vervangende bepalingen overeenkomen waarbij zoveel mogelijk van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.  


2.7. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever, tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.


2.8. BINGE OVER behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van BINGE OVER.


Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en verlenen van de opdracht


3.1. Alle door BINGE OVER gemaakte aanbiedingen hebben een geldigheidstermijn van maximaal 14 dagen vanaf dagtekening, zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Ook kunnen ze vormvrij worden herroepen. BINGE OVER is niet aan aanbiedingen gebonden als deze niet binnen maximaal 14 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt BINGE OVER zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.


3.2. Offertes van BINGE hebben een geldigheidstermijn van maximaal 14 dagen vanaf dagtekening, zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Ze zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan opdrachtnemer door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie die van belang is voor het maken van de offerte en voor het samenstellen en uitvoeren van de opdracht aan BINGE OVER verstrekken.


3.3. Indien een door BINGE OVER gedane aanbieding of uitgebrachte offerte uitsluitend of deels tot stand is gekomen op basis van door opdrachtgever verstrekte informatie, mag BINGE OVER vertrouwen op juistheid en de volledigheid van deze informatie. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de bedoelde informatie. Als deze informatie wanneer dan ook onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest dan behoudt BINGE OVER zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.


3.4. Toezending van een aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, verplicht BINGE OVER niet tot levering.  


3.5. Een opdracht wordt door opdrachtgever verleend door:


 • Het doen van een bestelling via de website of via andere (social media) kanalen van BINGE OVER; en/of
 • Het ondertekend retourneren van een overeenkomst of opdrachtbevestiging die is uitgebracht door BINGE OVER; en/of
 • Het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op een (digitaal) gestuurde offerte of opdrachtbevestiging. In het geval van een akkoord op een offerte geldt deze daarna ook als opdrachtbevestiging; en/of
 • Het betalen door opdrachtgever van de opdrachtsom of aanbetaling; en/of
 • Het vastleggen door BINGE OVER van met opdrachtgever gemaakte afspraken.


3.6. Bij een online inschrijving voor een begeleidings- of coachingstraject/programma, cursus, training, workshop, masterclass, lezing, retreat of event kan in sommige gevallen een overeenkomst pas tot stand komen als deze inschrijving door BINGE OVER bevestigd wordt. Dit wordt dan uitdrukkelijk op de website vermeld.


3.7. Indien voor de voltooiing van bepaalde activiteiten door BINGE OVER een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van BINGE OVER op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.


3.8. Het ontbreken van een rechtsgeldig ondertekende opdrachtbevestiging, overeenkomst of offerte ontslaat opdrachtgever niet van haar verplichtingen zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen zoals deze door BINGE OVER genoemd zijn in haar offerte of opdrachtbevestiging zodra een aanvang is gemaakt met de levering van de met BINGE OVER overeengekomen dienstverlening.


3.9. Een uit delen samengestelde opdracht verplicht BINGE OVER niet tot het verrichten van een deelopdracht tegen een rekenkundig overeenkomstig gelijk deel van de overeengekomen opdrachtsom. Als deeluitvoering gewenst is zullen daarover aanvullende bindende afspraken worden gemaakt.


3.10. Wijzigingen of aanvulling op een opdracht, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk zijn slechts toegestaan indien na onderling overleg partijen daarover hebben ingestemd.


3.11. Prijzen in aanbiedingen en offertes zijn steeds exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit gebeurt met name wanneer de klant een particulier is. Dan zijn opgegeven prijzen steeds inclusief BTW.


Artikel 4. Tussentijdse wijziging van de opdracht


4.1. Als er vanuit de opdrachtgever behoefte ontstaat om tussentijds de opdracht of de uitvoering daarvan te wijzigen dan zal BINGE OVER de beoogde aanpassingen, indien mogelijk, doorvoeren. Eventueel daaruit voortvloeiende kosten die de oorspronkelijke opdrachtsom overstijgen zullen, zonder dat daarvoor een aparte schriftelijke opdracht vereist is, als meerwerk afzonderlijk worden gefactureerd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft zich, door het geven van opdracht tot wijziging van de opdracht, op voorhand akkoord verklaard met de extra kosten daarvan.


Artikel 5. Duur en afsluiting van de opdracht


5.1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt, indien mogelijk, een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies en/of bijeenkomsten gegeven.


5.2. De opdracht eindigt als de overeengekomen tijdsduur verlopen is, dan wel door voltooiing door BINGE OVER van de overeengekomen werkzaamheden. Zijn partijen hieromtrent niets overeengekomen dan wordt de opdracht geacht voor onbepaalde tijd aangegaan te zijn en kan deze wederzijds slechts schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een termijn van 90 dagen.


5.3. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan de klant geen aanspraak meer maken op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals overgebleven coaching uren en toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.


Artikel 6. Uitvoering van de opdracht


6.1. BINGE OVER is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


6.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BINGE OVER het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit geschiedt altijd in overleg met opdrachtgever.


Artikel 7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht


7.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben in overeenstemming met de opdracht. Een dergelijk besluit dient schriftelijk en tijdig aan de andere partij worden meegedeeld.


7.2. Als door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft BINGE OVER desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.


7.3. Ingeval opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen klant na aanvang van een begeleidings- of coachingstraject/programma, cursus, training, workshop, masterclass, lezing, retreat of event de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van BINGE OVER, anders rechtvaardigen.


7.4. BINGE OVER heeft het recht om zonder opgave van reden een begeleidings- of coachingstraject/programma, cursus, training, workshop, masterclass, lezing, retreat of event voortijdig te beëindigen. In dit geval behoudt BINGE OVER minimaal aanspraak op honorering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en voldoening van de gemaakte kosten.


Artikel 8. Verplichtingen opdrachtgever


8.1. De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met BINGE OVER overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en/of opdrachtbevestiging zoals met BINGE OVER overeengekomen.


8.2. Als een klant/deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van BINGE OVER, ingevuld worden door een andere klant. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


8.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, documenten en nadere gegevens, waarvan BINGE OVER aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan BINGE OVER worden verstrekt. Als BINGE OVER daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan BINGE OVER op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met voldoende goede internetfaciliteiten.


8.4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie, documenten of gegevens niet of niet tijdig en/of volledig aan BINGE OVER zijn verstrekt, heeft BINGE OVER het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.


8.5. Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van BINGE OVER.


Artikel 9. Verplichtingen opdrachtnemer


9.1. BINGE OVER zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren. BINGE OVER accepteert hierbij een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dat betekent dat BINGE OVER niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant gestelde doel. Dit komt onder meer doordat succes mede afhankelijk is van de actieve bijdrage van opdrachtgever/klant, en de wijze waarop opdrachtgever/klant met de aangereikte kennis, materialen en tools aan de slag gaat. Het spreekt niettemin voor zich dat BINGE OVER zich tot het uiterste zal inspannen om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.


9.2. Opdrachtgever/klant kan geen rechten ontlenen aan testimonials en voorbeelden van andere opdrachtgevers/klanten. Deze zijn niet bedoeld om te garanderen dat dezelfde of vergelijkbare resultaten behaald worden, maar dienen slechts als inspiratie voor wat bereikt kan worden door gebruik te maken van de dienstverlening van BINGE OVER. Ook geven ze een beeld van hoe andere opdrachtgevers/klanten de dienstverlening van BINGE OVER hebben ervaren.

Artikel 10. Tarieven, kosten en prijzen


10.1. In de offerte van BINGE OVER staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door BINGE OVER voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.


10.2. Alle door BINGE OVER opgegeven prijzen in offertes, opdrachten, en andere (online) publicaties, of die mondelings doorgegeven worden, zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dit gebeurt met name wanneer de klant een particulier is. Dan zijn opgegeven prijzen steeds inclusief BTW.


10.3. Tarieven kunnen door BINGE OVER periodiek worden aangepast met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. BINGE OVER zal opdrachtgever schriftelijk van enige aanpassing in kennis stellen met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen. Opdrachtgever kan dan de overeenkomst opzeggen indien de prijswijziging meer dan 10% is. Blijft opdrachtgever na de invoeringsdatum gebruikmaken van de dienst, wordt ze geacht met de prijswijziging akkoord te zijn gegaan.


10.4. Opdrachtgever kan geen rechten aan vermelde prijzen en aanbiedingen ontlenen voor toekomstige trainingen, programma’s, events of andere diensten of werkzaamheden.


Artikel 11. Annulering, verplaatsing, beëindiging


11.1. BINGE OVER heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject/programma te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen klant te weigeren. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk en tijdig aan de andere partij meegedeeld. In deze gevallen heeft opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.


11.2. Indien BINGE OVER het besluit moet nemen een groepstraining te annuleren wegens onvoldoende deelnemers, zal er een alternatief worden aangeboden aan alle deelnemers die zich hebben ingeschreven.


11.3. Als opdrachtgever, om redenen die niet aan BINGE OVER toe te rekenen zijn, de opdracht niet afneemt op het overeengekomen tijdstip, dient een dergelijk besluit schriftelijk en tijdig aan BINGE OVER worden meegedeeld. In dit geval gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


null


Voorbeeld 1: een deelnemer aan een individueel coachingsprogramma van BINGE OVER annuleert zijn deelname drie (3) dagen voordat het programma start. De annuleringskosten bedragen dan 100% van het overeengekomen tarief. Zie cel D1.

Voorbeeld 2: een deelnemer aan een event van BINGE OVER annuleert zijn deelname 1,5 week vóór het event. De annuleringskosten zijn dan nihil. Zie cel F5.

Voorbeeld 3:  een geplande halve dag coaching wordt door de klant vier (4) dagen van tevoren geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen tarief. Zie cel D8.


11.4. Een coaching afspraak kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden verplaatst. Bij verplaatsing binnen 48 uur is BINGE OVER gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen klant niet op de opnieuw geplande afspraak verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.


11.5. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


11.6. Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan BINGE OVER zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven beëindigen indien:


 • Opdrachtgever gedurende een termijn van 14 dagen na schriftelijke sommatie zijdens BINGE OVER in gebreke blijft;
 • Opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de met BINGE OVER gesloten overeenkomst en die handeling of een dergelijk nalaten naar het oordeel van BINGE OVER onherstelbaar is;
 • Opdrachtgever een aanvraag tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard of feitelijk in de staat verkeert van opgehouden hebbende te bestaan.


11.7. Ingeval BINGE OVER van het in artikel 11.5. bedoelde recht gebruik maakt, heeft zij recht op volledige schadevergoeding alsmede op volledige betaling van de nog resterende overeengekomen vergoedingen als vervat in de overeenkomst met de opdrachtgever, ook al zouden deze termijnen nog niet of slechts gedeeltelijk zijn vervallen.


Artikel 12. Facturering en betalingsvoorwaarden


12.1. De kosten voor geleverde diensten door BINGE OVER worden door BINGE OVER door middel van een (digitale) factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Daarbij staat het BINGE OVER vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.


12.2. Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum, tenzij anders bepaald, op een door BINGE OVER aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.


12.3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is hij automatisch in verzuim en is hij BINGE OVER over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. BINGE OVER is niet verplicht opdrachtgever vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen.


12.4. In geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is BINGE OVER gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden eenzijdig en met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is BINGE OVER in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst benodigd is.


12.5. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is BINGE OVER gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.


12.6. Betaling/facturering in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door BINGE OVER plaatsvinden. Als de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is BINGE OVER gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen over het bedrag dat te laat betaald is.


12.7. Ingeval van betalingsverzuim is opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande facturen gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.


12.8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van BINGE OVER en de verplichtingen van opdrachtgever jegens BINGE OVER onmiddellijk opeisbaar zijn.


12.9. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


12.10. Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder bijvoorbeeld het ontwikkelen van maatwerk) kan BINGE OVER in overleg met opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.


12.11. Alle bedragen en betalingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vermeld respectievelijk verricht in Euro’s. Op de declaraties/facturen van BINGE OVER worden de omzetbelasting (btw) en eventuele andere heffingen van overheidswege afzonderlijk vermeld.


Artikel 13. Incassokosten


13.1. Als opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen aan BINGE OVER voldoet of als de opdrachtgever op willekeurig welke andere manier tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van zijn overeenkomst met BINGE OVER dan is laatste gerechtigd alle incasso- en/of andere gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, zulks met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.


Artikel 14. Aansprakelijkheid


14.1. BINGE OVER en haar medewerkers en partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens BINGE OVER geleverde dienstverlening.


14.2. De aansprakelijkheid van BINGE OVER is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


14.3. In afwijking van hetgeen in artikel 14.2. is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.


14.4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door BINGE OVER, haar medewerkers en partners, of anderszins, (directe of indirecte) schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor BINGE OVER aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door BINGE OVER afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat BINGE OVER in verband met die verzekering draagt.


14.5. Elke aansprakelijkheid van BINGE OVER voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


14.6. BINGE OVER is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde dienstverlening. Op BINGE OVER rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel 9.1).


Artikel 15. Persoonsgegevens


15.1. Door het aangaan van een overeenkomst met BINGE OVER verleent opdrachtgever toestemming aan BINGE OVER voor de verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.


15.2. BINGE OVER houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.


Artikel 16. Geheimhouding


16.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


16.2. Aan de opdracht zal door BINGE OVER niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.


16.3. Als BINGE OVER op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als BINGE OVER zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BINGE OVER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


16.4. BINGE OVER is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden (zie tevens artikel 15.2).


Artikel 17. Intellectueel eigendom/auteursrecht


17.1. Op alle door BINGE OVER ontwikkelde documenten, modellen, technieken, instrumenten en content rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door BINGE OVER verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte materiaal.


17.2. Alles wat door BINGE OVER is ontwikkeld en/of wordt gebruikt voor de uitvoering van de opdracht is en blijft eigendom van BINGE OVER. Dat geldt ook voor de door BINGE OVER uit te brengen rapportages, verslagen en feedback. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages, verslagen of feedback binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BINGE OVER.


17.3. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door BINGE OVER ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten en content, is en blijft BINGE OVER houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten.


17.4. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van voorgenoemde rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan haar verstrekt zijn, en mag deze niet vermenigvuldigen of ter beschikking stellen aan derden. Opdrachtgever mag ook auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.


17.5. BINGE OVER behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


17.6. Naast de aan BINGE OVER toekomende rechten uit hoofde van de wet en de overeenkomst, behoudt BINGE OVER zich het recht voor om bij schending van één van de bepalingen van dit artikel nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 18. Overmacht


18.1. BINGE OVER is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In die situatie is BINGE OVER gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tijdelijk op te schorten of verplaatsen, zonder dat opdrachtgever en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.


18.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BINGE OVER geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van BINGE OVER kan worden gevergd. Daaronder worden mede begrepen, doch niet uitsluitend: brand, waterschade, diefstal, vernieling aan eigendommen van BINGE OVER, langdurige ziekte, ongevallen langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk of in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software (bijvoorbeeld online leeromgeving/community), een pandemie of overheidsmaatregelen.


18.3. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.


18.4. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.


18.5. Indien deelnemer de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is BINGE OVER gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.


Artikel 19. Aanvullende bepalingen online leeromgeving/community


19.1. Doordat voor het verlenen van sommige van haar diensten gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan BINGE OVER niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.


19.2. Klant/deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de training, cursus of programma. De training, cursus of programma is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is deelnemer bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden, tenzij er sprake is van een zakelijke overeenkomst.


19.3. BINGE OVER behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.


19.4. BINGE OVER is gerechtigd de inhoud van een training, cursus of programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.


19.5. Klant/deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de training, cursus of programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te leren en inspireren, niet om te kopiëren en met anderen te delen.


19.6. Het is klant/deelnemer niet toegestaan in de 12 maanden na het afronden van de training, cursus of programma een soortgelijk aanbod te creëren.


19.7. De tijdens de looptijd van de training, cursus of programma geleverde informatie blijven eigendom van BINGE OVER. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant/deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.


19.8. Indien er een community aan een training, cursus of programma is verbonden, verklaart klant/deelnemer geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van BINGE OVER.


19.9. Het staat BINGE OVER te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.


Artikel 20. Workshops, masterclasses en lezingen


20.1. BINGE OVER behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop, masterclass of lezing. In geval de locatie of data door BINGE OVER wordt gewijzigd, heeft klant/deelnemer het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop, masterclass of lezing op een later moment.


20.2. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop, masterclass of lezing door klant/deelnemer dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan BINGE OVER en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer BINGE OVER in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere klanten/deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.


Artikel 21. Bijzondere bepalingen


21.1. BINGE OVER behoudt zich het recht voor om deelnemers van een training, cursus, programma, workshop, masterclass, lezing, retreat of event die door hun gedrag of aanwezigheid het normale verloop van de training, cursus, programma, workshop, masterclass, lezing, retreat of event verstoren of belemmeren per direct van verdere deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal (mogelijk achteraf) schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan de opdrachtgever en ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen aan BINGE OVER van de volledige opdrachtsom.


Artikel 22. Klachten en garantie


22.1. De dienstverlening van BINGE OVER is geen vervanging van reguliere medische zorg. Opdrachtgever/klant is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. BINGE OVER garandeert geen resultaten.


22.2. Klachten over facturen en/of geleverde diensten dienen door opdrachtgever/klant binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd aan BINGE OVER te worden gemeld. Is dit niet het geval vervalt het recht van opdrachtgever/klant om te stellen dat de dienstverlening niet aan de opdracht beantwoorden.


22.3. BINGE OVER zal binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht deze bevestigen. Verder zal de klacht zo snel als mogelijk worden afgehandeld en in vertrouwen worden behandeld.


22.4. Indien een klacht gegrond is zal BINGE OVER de dienstverlening alsnog leveren zoals overeengekomen; tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever/klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever/klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


22.5. Indien het alsnog leveren van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal BINGE OVER slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.


22.6. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 23. Geschilbeslechting


23.1. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


23.2. Op iedere overeenkomst tussen BINGE OVER en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.


23.3. Op alles wat uit hoofde van offertes of opdrachten mocht gebeuren waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is ook het Nederlands recht van toepassing.


23.4. Behoudens in het geval de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen, van welke aard ook, die tussen BINGE OVER en opdrachtgever mochten opkomen – het treffen van voorlopige of bezwarende maatregelen daaronder begrepen – worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BINGE OVER, onverminderd het recht van BINGE OVER te kiezen voor de door de wetgever aangewezen rechter.


23.5. De overeenkomst tussen BINGE OVER en opdrachtgever worden beheerst door en zullen worden uitgelegd volgens Nederlands recht.


23.6. Alle uit overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de gewone rechter, waarbij de rechter te Den Haag steeds bevoegd zal zijn.

Artikel 24. Vindplaats


24.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Den Haag, en zijn alsmede te raadplegen op en te downloaden van de website van BINGE OVER.


24.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtgever.


24.3. Bij een discussie over de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend.


Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 8 februari 2022.